การเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร

การเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร

ในการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก เราสามารถกำหนดตัวแปรไว้ที่ชื่อโปรแกรมย่อย โดยใช้เครื่องหมาย colon ( : ) ตามด้วยชื่อตัวแปร เช่น :side คือตัวแปรชื่อ side หรือ :color หมายถึงตัวแปรชื่อ color เมื่อเรียกใช้โปรแกรมย่อยนั้นตามด้วยค่าตัวแปร (ตามปกติจะเป็นตัวเลข) จะมีผลทำให้เกิดการส่งผ่านค่าตัวแปรไปยังโปรแกรมย่อยนั้น และโปรแกรมย่อยจะนำค่าตัวแปรไปคำนวณและแสดงผลอีกทีหนึ่ง
ประโยชน์ที่เห็นได้ง่าย ๆ จากการกำหนดตัวแปรไว้ที่โปรแกรมย่อย ทำให้เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมย่อยซ้ำ ๆ กัน เช่นการสร้างภาพดอกไม้ 3 ดอก 3 สี 3 ขนาด และวางไว้ที่ตำแหน่งต่าง ๆ กัน สามารถทำได้ง่ายขึ้น โดยสร้างโปรแกรมย่อยชื่อ flower เพียง 1 โปรแกรมย่อย และกำหนดตัวแปรดังนี้คือ
flower  : side  : color  : x  : y
ตัวแปร : side หมายถึงด้านของรูปสี่เหลี่ยมที่จะหมุนให้เกิดดอกไม้
ตัวแปร : color หมายถึงสีของดอกไม้
ตัวแปร : x หมายถึงพิกัด x
ตัวแปร : y หมายถึงพิกัด y

เมื่อต้องการสร้างภาพดอกไม้ 1 ดอก ก็ส่งค่าตัวแปร 4 ตัวไปยังโปรแกรมย่อย

flower เช่นflower  35  4  -10  0 (หมายถึงกำหนดค่าตัวแปร side=35 , color=4 , x=-10 และ y=0)

จะได้ดอกไม้ที่มีขนาด 35 (ความยาวด้านของสี่เหลี่ยม) สีแดง (สีหมายเลข 4) ณ พิกัด (-10,0) ทันที

Advertisements